NAMO PROJEKTO PARENGIMAS, SUDERINIMAS IR STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS

Statinio projektas – statybos techninių reglamentų nustatytų dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statinio statybai įteisinti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti, visuma.
Namo projektas – detalūs brėžiniai, kuriais remiantis vėliau statomas namas. Praktikoje tai yra planas, „instrukcija“ statybininkams, kaip statyti namą.
Namo projektą sudaro šie architektų bei inžinierių paruošti dokumentai: namo architektūrinės ir konstrukcinės dalių projektas, projektavimo sąlygų sąvadas, inžinerinių tinklų projektas.
Namų projektai paprastai skiriami į dvi rūšis – tipiniai namų projektai ir individualūs namų projektai.
Statyboms pradėti reikia LEIDIMO STATYBAI.
STATYBOS LEIDIMAS gaunamas suderinus namo techninį projektą Savivaldybėje (kurios teritorijoje yra jūsų sklypas).
Projekto derinimo darbus atlieka PROJEKTO VADOVAS (ARCHITEKTAS arba INŽINIERIUS-KONSTRUKTORIUS).

Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį/rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą statytojas Savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymas ;
2. Statinio projektas ;
3. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu;
4. Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė yra privaloma);
5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
6. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas;
7. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
8. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
9. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo;
10. dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, sumokėjimą ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju (kai jis privalomas)
11. Inžinerinių tinklų Projektai.

Leidimai neišduodami, jeigu:

1. Pateikti ne visi reikiami dokumentai;
2. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų;
3. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos yra gauta informacija, kad žemės sklype (ar žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys), dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti.

Gyvenamojo namo projekto kaina nuo 1500 eurų.

Terminas: Nuo 3 mėn.

 

 

© 2021 UAB "Geodezija ir architektūra". Visos teisės saugomos. Privatumo politika